HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

Bij toetreding als aspirant lid wordt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement getoond en doorgenomen. Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart het aanstaande lid akkoord te gaan met de inhoud ervan, echter met één week bedenktijd. Na de dag van aanmelding zal een proefperiode ingaan, waarbij het bestuur het recht heeft om, zonder hiervoor een buitengewone algemene ledenvergadering te moeten uitschrijven, het aspirant lid niet tot de vereniging te laten toetreden. De eindmaand van de proefperiode staat vermeld op de eerste factuur.

Contributiewijziging:

Artikel 2.

Contributiewijzigingen zijn voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.

Betaling huur en contributie:

Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar; van 01 januari tot en met 31 december. De nota voor contributie en tuinhuur wordt in november voorafgaand aan het komende kalenderjaar aan de leden aangeboden. De contributie en tuinhuur dienen voor 31 december voorafgaande aan het komende kalenderjaar te zijn voldaan. Bij niet stipte betaling en uitblijving van contact over het voldoen van het bedrag, gaat het bestuur over tot schorsing van het lid tot het openstaande bedrag is voldaan. Hiervoor wordt een herinnering tot betaling verzonden met nieuwe termijn. Bij overschrijding van deze termijn rest er niets anders dan royement van het lid. Indien een lid de tuinhuur opzegt na 1 januari zal er geen restitutie van het betaalde bedrag voor het lopende jaar plaatsvinden.

Sleutelgeld:

Artikel 4.

Bij aanvang van het gebruik van een tuin dient sleutelgeld te worden betaald. Dit bedrag wordt bij beëindiging van het gebruik terugbetaald mits men voldoet aan de in het artikel 5 genoemde voorwaarden.

Opzegging:

Artikel 5.

Opzegging van de tuinhuur dient schriftelijk te geschieden voor 1 oktober voorafgaand aan het komende kalenderjaar. De tuin dient bij beëindiging van het gebruik vrij van bouwsels en afval uiterlijk op 31 december van het lopende jaar opgeleverd te worden. Tenzij er met een eventueel nieuw lid schriftelijk overname overeengekomen wordt.
Bij het niet voldoen van het in dit artikel gestelde, zal het sleutelgeld niet worden terugbetaald.

Maximale grootte:

Artikel 6.

De maximale oppervlakte van de tuinen bedraagt circa 200 vierkante meter, tenzij anders met schriftelijke toestemming overeengekomen met het bestuur.

Gebruik tuin:

Artikel 7.

Elk lid zal de gehuurde tuin zelf ordelijk bewerken en gebruiken en deze noch geheel, noch ten delen aan anderen in huur of gebruik afstaan, tenzij er schriftelijke toestemming is overeengekomen met het bestuur.

Ordelijk tuingebruik, hinder, en royering:

Artikel 8.

De tuin dient elke keer na het gebruik in ordelijke staat te worden achtergelaten. Ieder lid is verplicht zijn of haar tuin zodanig te onderhouden dat andere tuingebruikers geen hinder ondervinden. Als blijkt dat een lid zich niet houdt aan deze regel, zal het bestuur twee schriftelijke (mail, WhatsApp) sommaties geven. Indien niet binnen de gestelde termijn gevolg wordt gegeven aan de sommaties, zal het bestuur overgaan tot royering van het betreffende lid. De eventuele, door het bestuur vast te stellen kosten voor het in bruikbare staat terugbrengen van de tuin komen geheel voor rekening van de huurder, evenals de eventuele incassokosten. De tuin mag niet worden gebruikt voor het opslaan van bouwmaterialen of andere materialen die niet in aanmerking komen voor het verbouwen van gewassen.

Aansprakelijkheid:

Artikel 9.

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen die gebruikers of derden op of om het complex overkomen, noch voor schade toegebracht aan de personen of eigendommen van gebruikers of aan derden behorende goederen.

Orde:

Artikel 10.

De goede orde op of om het complex mag op geen enkele wijze worden verstoord.

Betreding van de tuinen:

Artikel 11.

Het is een ieder verboden om ongevraagd of zonder diens toestemming, de tuin van een ander te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin zonder toestemming. Leden van het bestuur hebben, bij taken verband houdend met de uitvoering van het reglement, toestemming de tuinen te betreden. Vertegenwoordigers van de overheid hebben te allen tijde vrije toegang tot het complex.

Diverse gebruiksregels:

Artikel 12.

Composteerbaar afval kan in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. Restafval afkomstig van de tuin kan worden aangeboden in de grijze afvalcontainers. Als deze vol zijn, mag er niets naast worden gelegd, maar dient men te wachten totdat de containers geleegd zijn. Het is niet toegestaan restafval van thuis op het complex weg te gooien.

Artikel 13.

De leden, wiens tuinen aan de tussensloten grenzen, dienen de sloten (de helft van de aan de tuin grenzende sloot) volgens de eisen van het Waterschap te onderhouden ( onder andere de tussensloten op 50cm diepte houden). De kosten en boetes, voortvloeiend uit het niet onderhouden van de sloten, komen te allen tijde voor rekening van het lid aan wiens tuin de sloot grenst. De verzorging van de paden, welke minimaal 0,60 meter breed dienen te zijn en met een vrije doorgang van 1,20 meter (30 cm aan beide zijden van het gemeenschappelijke pad), komt voor rekening van het lid. De paden dienen geëgaliseerd en vrij van obstakels te zijn voor de bereikbaarheid van de achterliggende tuinen. Bij het niet of onvoldoende naleven van deze regel is het gestelde over de sommatie in artikel 8 van toepassing.

Artikel 14.

Op de tuin mag een gereedschapskist, een zogenaamde platte bak, een compostbak en dergelijke worden geplaatst tot een maximum hoogte van 1 meter. Het aanbrengen van betonfunderingen is niet toegestaan. Alle bouwsels dienen in een natuurlijke kleur geverfd te worden. Aan het einde van het groeiseizoen, voor 1 december, dienen alle bonenstokken en tijdelijk geplaatste beschermingsdoeken, plastic wanden en dergelijke bouwsels te worden afgebroken en afgevoerd c.q. opgeborgen. Van bovenstaande regels kan worden afgeweken met schriftelijke toestemming van het bestuur. Anders kan na twee schriftelijke (mail, WhatsApp) waarschuwingen royering volgen indien het betrokken lid hieraan niet voldoet.

Artikel 15. A

Het plaatsen van een broeikas is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Voor het plaatsen moet vooraf schriftelijk een vergunning aangevraagd worden bij het bestuur;
 • Voor het plaatsen van een kas zal een bedrag betaald moeten worden á 36,50 euro. Geldt alleen voor eerste kas op perceel;
 • Er mag één kas gebouwd worden per 100 m2 perceel (onder 100 m2 met goedkeuring van het bestuur);
 • Kasafmetingen mogen niet de standaardafmeting van 320 x 600 cm overschrijden;
 • De aanvraag wordt door het bestuur getoetst aan de gemeentelijke bouwvergunning;
 • Het lid mag pas met de bouw c.q. plaatsing beginnen nadat hij schriftelijk toestemming heeft gekregen van het bestuur. Het bestuur stelt de plaats vast waar gebouwd mag worden, evenals de vorm en grootte van de broeikas;
 • Indien wordt afgeweken van datgene wat in de schriftelijke toestemming is genoemd, zal het gebouwde gecorrigeerd of afgebroken moeten worden;
 • Het bestuur kan het afbreken of verwijderen van bouwsels die niet aan de voorschriften voldoen in eigen beheer uitvoeren zonder toestemming van het lid indien er na schriftelijke kennisgeving met uiterlijke termijn het lid hier geen gehoor aan heeft gegeven. Eventuele kosten van afbreken en afvoeren komen voor rekening van het lid.

Artikel 15.B

Het plaatsen van een Opstal is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De opstal mag een grondoppervlak van maximaal 9 m2 hebben en een maximale hoogte van 2,5 m;
 • Materiaal: degelijk materiaal;
 • Kleur: donkergroen. Alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur is een andere natuurlijke houtkleur mogelijk;
 • Plaats: minimaal één meter van erfgrens, sloot en heg;
 • Voor het plaatsen moet vooraf schriftelijk toestemming aangevraagd worden bij het bestuur met een beschrijving van bovenstaande punten;
 • De aanvraag wordt door het bestuur getoetst aan de gemeentelijke bouwvergunning en de regels uit het regelement;
 • Het lid mag pas met de bouw c.q. plaatsing beginnen nadat hij schriftelijk toestemming heeft gekregen van het bestuur;

Van bovenstaande regels kan worden afgeweken met schriftelijke toestemming van het bestuur. Indien wordt afgeweken van datgene wat in de schriftelijke toestemming is genoemd, zal het gebouwde gecorrigeerd of afgebroken moeten worden. Het bestuur kan bouwsels zonder toestemming van het lid, zelf of laten afbreken en verwijderen indien die niet aan de voorschriften voldoen en bij in gebreke blijven van afbraak door lid zelf binnen een schriftelijk gestelde termijn van twee weken.

Artikel 16.

Het is verboden om:

 • Kavelafscheidingen te hebben, anders dan al aangebracht of aangegeven, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Een afscheiding mag in geen geval hoger zijn dan één meter;
 • Obstakels in tuinen en sloten aan te (doen) brengen en/of te (doen) plaatsen;
 • Het talud van sloten te beschadigen door bijvoorbeeld stapjes te maken, waterkeringen/stoepen te maken in sloten;
 • Dieren op de tuin te houden;
 • Loslopende honden op het complex te brengen of te houden;
 • Lawaai of muziek te produceren of weer te geven waar anderen last van hebben;
 • Vlaggen of onderscheidingstekens aan te brengen, welke op enigerlei wijze uitdrukking geven aan enig staatkundig streven.

Artikel 17.

Ieder lid dient de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik van
verdelgingsmiddelen tegen onkruid, ongedierte of ziekten aan het gewas.

Artikel 18.

Het bestuur heeft het recht al die maatregelen te nemen welke met het oog op het
behoud en de toestand van het complex nodig zijn.

Artikel 19.

Bij het poten van aardappelen en andere gewassen dient men de door de
rijksoverheid uitgevaardigde regels en richtlijnen hiervoor in acht te nemen.
Eventuele kosten, voortvloeiend uit overtreding, komen geheel voor rekening van het
betreffende lid.

Artikel 20.

In verband met het hoge waterpeil is de drainage hoog aangebracht (50-60cm diep).
Het is daarom niet toegestaan dieper dan 1-1,5 steek diep te spitten.

Artikel 21.

o Leden van de vereniging kunnen, in overleg met de materiaalbeheerder gebruik
maken van de gereedschappen welke eigendom zijn van de vereniging. Het geleende
dient in goede staat te worden teruggebracht, eventuele schade of defect dient
gemeld te worden bij de materiaalbeheerder. Bij ondeskundig gebruik kan deze
schade worden verhaald op het betreffende lid. Enkele gereedschappen komen naar
de opvatting van het bestuur en de materiaalbeheerder niet voor uitlening in
aanmerking, het gebruik van deze gereedschappen is uitsluitend voorbehouden aan
deze.

Artikel 22.

Indien bij het complex wordt geladen, gelost of geparkeerd, dienen de
toegangshekken ruim vrij gehouden te worden. Het met voertuigen betreden van het
complex is verboden (fietsen en bromfietsen uitgezonderd).

Artikel 23.

Leden worden door het bestuur namens de vereniging één maal per jaar opgeroepen
voor het verrichten van werkzaamheden in verband met het algemeen belang. Aan
het begin van het jaar ontvangt ieder lid een werkbeurtenrooster. Genoemde
werkbeurt kan, mits in overleg met het bestuur:
# Worden overgenomen door een ander lid;
# Op een ander tijdstip worden uitgevoerd;
# Bij dringende en gegronde reden vervallen, of worden afgekocht voor 50 euro;
# Leden die twee jaar niet hebben voldaan aan hun werkbeurt en daarvoor tweemaal een boete van 50 euro hebben ontvangen, worden geroyeerd als lid.

Artikel 24.

Bij het niet naleven van de regels, genoemd in dit Huishoudelijk Reglement, kan het
bestuur overgaan tot royering van het betreffende lid. Uitleg en verantwoording zal
gegeven worden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 25.

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Het bestuur zal hierover in dat geval in de eerstvolgende ledenvergadering
verantwoording afleggen.

Artikel 26.

Verkiezing van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen. Ieder kalenderjaar komt er één bestuursfunctie vacant in de volgende volgorde: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid 1, algemeen bestuurslid 2 enzovoort. Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar democratisch gekozen. Alle leden kunnen zich voorafgaand aan de verkiezing verkiesbaar stellen. Voor iedere bestuursfunctie is een taak-/functie omschrijving vastgelegd met eigen verantwoordelijkheden. De bestuursleden uit de lopende zittingsperiode staan automatisch op de herkiezingslijst, tenzij deze aangeven hun taken te willen neerleggen. Bij tussentijds vertrek van een bestuurslid worden tussentijdse verkiezingen georganiseerd. De volgorde van aftreden blijft onveranderd.

Overige bestuurszaken

Het contant geldverkeer binnen de vereniging wordt beperkt. De penningmeester zorgt ervoor dat op 31 december ieder jaar al het contante geld op de rekening van de vereniging is gestort.

Nieuwe bestuursleden wordt gevraagd een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aan te vragen binnen drie maanden na aantreden. De kosten hiervoor worden door de vereniging betaald.
Bij afwezigheid (ontstentenis of verhindering) van alle bestuursleden berust het bestuur van
de vereniging tijdelijk bij een te samen te stellen continuïteit-commissie. Gedurende deze
periode worden de verrichte bestuursdaden die door deze commissie worden uitgevoerd
gelijkgesteld met die van een bestuurder.

Total Page Visits: 4676 - Today Page Visits: 3